Formandens hjørne

 

Velkommen til vores  nye medlem:

Henrik Stennow

Claus voss-Petersen 

Bjarne Andersen

 

Prøve medlem:

Camilla Uttenthal

Login - kun medlemmer

Vedtægter

1
Klubbens navn er Helsinge Motorcykel Klub. Dens hjemsted er Gribskov kommune.

2
Klubbens formål er at samle motorcykel interesserede til aktiviteter omkring motorcykler - touring, motorcykelsport og almindeligt samvær. Medlemskab kan først forekomme, når man er fyldt 18 år.

3
For at blive medlem skal man eje en indregistreret motorcykel - faste passagerer samt aktive banekørere kan blive medlemmer. Man må deltage aktivt i klubbens aktiviteter og 3 måneder efter, at pågældende har ønsket medlemskab af klubben, træffer bestyrelsen den endelige afgørelse om pågældende kan blive optaget som medlem.

4
Passivt medlemskab kan opnås af tidligere aktive medlemmer efter fem år. Desuden må man ikke eje en indregistreret motorcykel. Faste passagerer kan optages som passive medlemmer med en prøvetid på 3 måneder. Som passivt medlem har man ikke stemmeret på generalforsamlingen, barvagt, rengøringspligt eller nøgler til klubben.

5
Adgang til samt brug af værkstedet skal ske under hensyntagen til andre medlemmer.

6
Eksklusion af et medlem kan ske, hvis dennes opførsel er til skade for klubbens ry og rygte. Brug af rygmærke på kørebeklædning er ikke tilladt. Alle medlemmer er forpligtet til at overholde foreningens love, og de forordninger klubbens bestyrelse vedtager. En eventuel bortvisning afgøres af klubbens bestyrelse i samråd med medlemmerne.

7
Udgifter til klubbens drift afholdes primært ved opkrævning af medlemskontingent samt indtægt fra udlejning af tilhørende lejlighed. Kontingentet fastsættes af klubbens medlemmer på generalforsamlingen ved stemmeflertal. Sidste frist for indbetaling af kontingent er 30/6 og 31/12. Der bliver opkrævet indmeldelsesgebyr og nøglegebyr.

8
Klubben ledes af en klubbestyrelse, bestående af en formand, næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer. Derudover vælges 2 suppleanter og 1 revisor. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Suppleanter deltager på lige fod i alt bestyrelsesarbejde. Samtlige valg til bestyrelsen gælder for to år. Valg af suppleanter gælder for et år. Genvalg kan finde sted. Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter bliver indkaldt til bestyrelsesmøde. Klubben tegnes ved formandens og kassererens underskrift.

9
Klubbens ejendom, Fasanvej 22, 3200 Helsinge administreres af bestyrelsen.

10
Kassereren og formanden forvalter foreningens midler. Den ansvarlige kasserer udarbejder foreningens årsregnskab. Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 31. december. Regnskabet revideres en gang årligt. Det reviderede årsregnskab skal være bestyrelsen i hænde og tilgængeligt for medlemmerne senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.

11
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. marts, og indvarsles hertil senest tre uger før. Ethvert medlem med rettidigt indbetalt medlemskontingent har stemmeret. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.

12
Ved ophævelse af foreningen vil dens formue være at anvende til Danmarks Motorunion (herunder TT-sporten) og Danske Motorcyklisters Råd (DMC), Helsinge Ungdomscenter (HUC) eller andre aktiviteter under fritidsloven.

13
Disse vedtægter er revideret efter generalforsamlingen 22. februar 2019. Klubben er stiftet den 21. februar 1976.

Næste arrangement

Åben hus 2024
Dato: 25.05.2024