Formandens hjørne

okt fest

Login - kun medlemmer

Vedtægter

1
Klubbens navn er Helsinge Motorcykel Klub. Dens hjemsted er Gribskov kommune.

2
Klubbens formål er at samle motorcykel interesserede til aktiviteter omkring motorcykler - touring, motorcykelsport og almindeligt samvær. Adgang til klubben forudsætter medlemskab. Medlemskab kan først forekomme, når man er fyldt 18 år.

3
For at blive medlem skal man eje en indregistreret motorcykel - faste passagerer kan blive medlemmer. Aktive banekørere, der dyrker motorcykelsport uden at have en indregistreret motorcykel, kan optages som medlem. Man må deltage aktivt i klubbens aktiviteter og 3 måneder efter, at pågældende har ønsket medlemskab af klubben, træffer bestyrelsen i samråd med medlemmerne, den endelige afgørelse om pågældende fortsat kan være medlem. Hvis man kan indordne sig i klubbens alm. virke, vil dette gå automatisk, i modsat fald må den pågældende omgående forlade klubben.

4
Passivt medlemskab kan opnås af tidligere aktive medlemmer. Man skal have været aktiv mindst 5 år for at blive passivt medlem. Desuden må man ikke eje en indregistreret motorcykel. Faste passagerer kan optages som passive medlemmer med en prøvetid på 3 måneder. Som passivt medlem har man naturligvis ikke stemmeret på generalforsamlingen. Klubben giver ikke sponsorstøtte til passive medlemmer. Som passivt medlem har man hverken barvagt eller rengøringspligt. Man har desuden, som passivt medlem, ikke ret til nøgle til klubbens lokaler. Æresmedlemmer er kontingentfri og fri for forpligtelser. Æresmedlemmer har nøgle til klubben og stemmeret.

5
For at opnå eventuel sponsorstøtte, skal man have været medlem i mindst 2 år.

6
Eksklusion af et medlem kan ske, hvis dennes opførsel er til skade for klubbens ry og rygte. Alle medlemmer er forpligtet til at overholde foreningens love, og de forordninger klubbens bestyrelse vedtager. En eventuel bortvisning afgøres af klubbens bestyrelse i samråd med medlemmerne.

7
Udgifter til klubbens drift afholdes ved opkrævning af medlemskontingent. Kontingentet fastsættes af klubbens medlemmer på generalforsamlingen ved stemmeflertal. Medlemmer der ved kasseopgørelse skylder mere end 300,00 kr. vil modtage en rykkerskrivelse. Restance på kontingentbetaling, såvel som øvrige rykkerskrivelser (der altid skal være betalt med 14 dages betalingsfrist), medfører øjeblikkelig bortvisning. Sidste frist for indbetaling af kontingent er 30/6 og 31/12. På generalforsamlingen den 23. februar 1983, blev der vedtaget et indmeldelsesgebyr på kr. 250,00.

8
Klubben ledes af en klubbestyrelse, bestående af en formand, næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer. Derudover vælges 2 suppleanter og 1 revisor. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Suppleanter indkaldes såfremt bestyrelsen ikke er fuldtallig. Regnskabet revideres en gang årligt. Samtlige valg til bestyrelsen gælder for to år. Valg af suppleanter gælder for et år. Genvalg kan finde sted. Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan indkaldes til bestyrelsesmøde. Klubben forpligtiges ved formandens og kassererens underskrift. Bestyrelsen meddeler kassereren prokura i økonomiske anliggender.

9
Klubbens ejendom, Fasanvej 22, 3200 Helsinge administreres af bestyrelsen eller en udpeget person. Den udpegede administrator skal ikke nødvendigvis være medlem af klubben. Kasserer og en eventuel administrator udarbejder i fællesskab klubbens regnskab.

10
Kassereren og formanden forvalter foreningens midler. Den ansvarlige kasserer udarbejder foreningens årsregnskab. Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 31. december, og regnskabet skal være revideret den 31. januar. Årsregnskabet skal være bestyrelsen i hænde og tilgængeligt for medlemmerne senest 8 dage før den ordinære generalforsamling. Regnskabet aflægges af den kasserer, der er ansvarlig for det foregående års regnskab.

11
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. marts. Ethvert medlem med rettidigt indbetalt medlemskontingent har stemmeret. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.

12
Ved ophævelse af foreningen vil dens formue være at anvende til Danmarks Motorunion (herunder TT-sporten) og Danske Motorcyklisters Råd (DMC), Helsinge Ungdomscenter (HUC) eller andre aktiviteter under fritidsloven.

13
Disse vedtægter er revideret efter generalforsamlingen 21. februar 2014.
Klubben er stiftet den 21. februar 1976. 

Næste arrangement

Tøsefrokost i klubben 2019
Dato: 23.03.2019

Gæster udefra kan forekomme

Seneste kommentar

Merry New Year til jer begge 2. Håber at I får en orn...